Intel Core i7 vs Xeon

Мине се не мине някое време и Intel изважда от голямата си технологична шапка поредния заек. И макар повечето зайци на Intel, както и на другите “иноватори” в информационната индустрия, да са просто преродените души на умрелите динозаври, всички вкупом се втурват да правят тестове и да възхваляват новите продукти. Реших, че нямам причина да изоставам от тази всеобща треска и се захванах да проверя, става ли Core i7 за научни пресмятания, не става ли.

Вместо предисловие

Intel най-накрая осъзна, че съвременните интензивни приложения изискват все по-бърз достъп до все по-големи обеми информация, съхранявана в RAM паметта, чиято пространствена кохерентност в общия случай е недостатъчно голяма и дори 2x6 MB L2 кеш на последните поколения Xeon не са достатъчни за преодоляване на това най-тясно гърло на системата (изключвам дисковата и мрежова входно/изходни подсистеми). AMD отдавна интегрираха контролера на паметта в чипа на процесора, което в комбинация с HyperTransport шината създаде изключително производителния при обща употреба Opteron. Не случайно Cray избраха Opteron като наследник на Alpha в техните суперкомпютри (като частичната съвместимост на шините вероятно също е допринесла за решението). Най-бързият суперкомпютър към настоящия момент, RoadRunner на IBM, също използва Opteron за x86 гръбнака. Opteron се използва и в HECToR, 11328-ядреното чудовище на EPCC, на което имах удоволствието да работя по време на престоя си в Единбург в края на миналата година.

Отговорът на Intel, след години на разработки и лабораторни тестове, беше микроархитектурата Nehalem, наследникът на Core 2, известна под търговското наименование Core i7. При нея контролерът на паметта е интегриран в процесорния чип, а йерархията на кеша е усложнена с добавяне на трето ниво (L3). За разлика от Core 2, където кешът от второ ниво се споделя от две ядра, при Nehalem всяко ядро разполага със собствен кеш от второ ниво, макар и силно редуциран по обем – само 256 KiB/ядро. Следният изход от инструмента cpuinfo на Intel показва организацията на ядрата и кешовете в процесор Core i7 920 (Nehalem)::

Processor   : Intel Core i7 920
Architecture : x86_64
Hyperthreading: disabled
Packages  : 1
Cores   : 4
Processors : 4
===== Processor identification =====
Processor    Thread Core  Package
0        0    0    0
1        0    1    0
2        0    2    0
3        0    3    0
===== Processor placement =====
Package Cores      Processors
0    0,1,2,3     0,1,2,3
===== Cache sharing =====
Cache  Size      Processors
L1   32 KB      no sharing
L2   256 KB     no sharing
L3   8 MB      (0,1,2,3)

За сравнение, организацията в Xeon E5420 (Core 2) е следната::

Processor   : Intel Xeon E5420
Architecture : x86_64
Hyperthreading: disabled
Packages  : 1
Cores   : 4
Processors : 4
===== Processor identification =====
Processor    Thread Core  Package
0        0    0    0
1        0    1    0
2        0    2    0
3        0    3    0
===== Processor placement =====
Package Cores      Processors
0    0,1,2,3     0,1,2,3
===== Cache sharing =====
Cache  Size      Processors
L1   32 KB      no sharing
L2   6 MB      (0,1)(2,3)

Добавянето на кеш от трето ниво ни връща в годините на RISC процесорите от типа на POWER на IBM, където подобна организция беше нещо нормално, налагащо се от факта, че суперкомпютърната индустрия дълго време отказваше да използва по-нови поколения памети, разчитайки на по-бавни, но изпитани с времето технологии.

Системите

Като площадка за тестване на Xeon E5420 е използван един от възлите на клъстера physon, а достъп до машина с Core i7 920 беше любезно предоставен от Васил Колев (a.k.a. ManiaX). Съществените в случая характеристики на системите са както следва:

Система с Xeon E5420

 • CPU: 2 x Intel Xeon E5420 (2.5 GHz, 1333 MT/s FSB)
 • MoBo: Supermicro X7DBT-INF
 • Chipset: Intel 5000P
 • RAM: 8 x 2 GiB ECC DDR2-667

Система с Core i7 920

 • CPU: Intel Core i7 920 (2.66 GHz, 4.80 GT/s QPI, спрян HT)
 • MoBo: Intel DX58SO
 • Chipset: Intel X58
 • RAM: 3 x 2 GiB DDR3-1066 (tripple channel)

Тестовете

“Науката е или физика, или колекциониране на пощенски марки.”

– Е. Ръдърфорд

Опирайки се на горното твърдение, ограничих тестовете до едно синтетично и две реални приложения за симулиране на физични процеси и свойства на вещества в наноразмерната област.

memset тест

memset тестът е елементарно многонишково приложение, всяка нишка на което многократно запълва динамично заделен блок от 512 MiB (229 байта), използвайки стандартната библиотечна функция memset(3). Приложението е компилирано с Intel C Compiler 11.0.074 с ниво на оптимизация O3 и целево множество от инструкции SSE4.1 за теста на Xeon E5420 и SSE4.2 за теста на Core i7 920, което свързва кода със силно оптимизирана реализация на memset(3).

Изпълнението с една нишка оправдава обещанията на Intel, като i7 920 постига 8863 MB/s в сравнение с 3675 MB/s при Xeon E5420. Двунишковото изпъление изяжда почти цялата налична пропускателна способност на връзката между процесор и памет, достигайки 13172 MB/s при i7 920 и 4188 MB/s при E5420. Изпълнението на 4 нишки показва, че е на лице насищане с 13416 MB/s при i7 920 и 4192 MB/s при E5420.

Чипсетът Intel 5000P предоставя независима шина до всяко процесорно гнездо. И наистина, при двунишково изпъление, когато всяка нишка се изпълнява върху отделен физически процесор, общата пропускателна способност достига 5440 MB/s, като при 4 нишки (по две на физически процесор) тя е 5768 MB/s. При 8 нишки се наблюдава лек спад до 5728 MB/s.

MD тест

Тестът представлява типична компютърна симулация от областта на физиката на кондензираните среди и разглежда еволюцията във времето на положенията и скоростите на атомите на моделна въглеродна нанотръба. За целта се използва методът на молекулната динамика, откъдето и идва наименованието на теста. Особеното на този тест е, че всички работни променливи се побират напълно в обема на последното ниво от кешовата йерархия и на двата разглеждани процесора.

Без да се впускам в подробности за организацията и работата на програмата ще кажа, че компилаторът на Intel векторизира вътрешните цикли и произвежда векторни SSEx опкодове, което позволява на програмата да използва всичката изчислителна машинария, налична във всяко процесорно ядро. За разлика от следващия тест, тук не се използват никакви външни специализирани библиотеки за математически пресмятания.

Core i7 920 постига производителност от 155.9 стъпки/s, докато при Xeon E5420 тя е 137.3 стъпки/s. Нормирани на тактовата честота на процесора, горните производителности (в единици наностъпки/такт) се редуцират до 58.6 при i7 920 срещу 54.9 при E5420, т.е. за подобен род пресмятания микроархитектурата на Core i7 е с около 7% по-ефективна спрямо Core 2 при една и съща тактова честота.

QE тест

Quantum Espresso представлява тежък код за пресмятане на квантовомеханичните свойства на кондензирани среди с методите на теорията на функционала на електронната плътност в базис от плоски вълнови функции (иначе казано PW-DFT). Изисква огромно количество памет за съхранение на работните данни, върху които прилага множество матрични операции и дискретни трансформации на Фурие. Основната изчислителна работа се поема от три специализирани външни библиотеки: BLAS и LAPACK за матричните операции и FFTW за трансформациите на Фурие. Програмата е многонишкова, като всяка нишка е отделен процес, а за обмяна на данни между процесите се използва MPI (в реализация Open MPI), която среда ще разгледам в по-следващите писания за парадигмите и методите на паралелното програмиране. Използвани са оптимизирани реализации на BLAS и LAPACK в Intel Math Kernel Library (IMKL), а FFTW е реализирана под формата на интерфейсен слой над IMKL.

Програмата може да се изпълнява както в еднонишков (сериен), така и в многонишков (паралелен) режим. Времето за изпълнение на симулацията в сериен режим на Core i7 920 е 122 минути (11.80 сим/ден), докато при Xeon E5420 то е 143 минути (10.07 сим/ден). Ефективността, измервана в единици сим/(ден•GHz), е както следва: 4.44 за i7 920 и 4.03 за E5420. Core i7 920 е с 10% по-ефективен от Xeon E5420 при този род пресмятане.

Паралелният режим на работа позволява да се наблюдава влиянието на северния мост при Xeon, както и влиянието на споделянето на L2 кеша между ядрата. С 4 процеса Core i7 920 успява да “смели” задачата за 45.41 минути (31.71 сим/ден), докато при E5420 времето варира от 48.27 мин (29.83 сим/ден) до 60.00 мин (24.00 сим/ден) в зависимост от разпределението на процесите по ядрата на двата микрочипа. Най-лошият случай (24.00 сим/ден) се реализира, когато всички 4 процеса се изпъляват в рамките на един цокъл, а най-добрият (29.83 сим/ден) – когато всеки процес се изпълнява без да споделя L2 кеш с друг процес. Междинният случай, при който два по два процесите споделят общ L2 кеш, но двойките се изпълняват на различни цокли, се изпълнява за 54.26 мин (26.54 сим/ден).

Вижда се, че при 4 процеса Core i7 920 извършва пресмятането 2.69 пъти по-бързо, единичен Xeon E5420 – 2.38 пъти по-бързо, а два Xeon E5420 – 2.96 пъти по-бързо или 2.64 пъти по-бързо, в зависимост от постановката.

Встрани от явното по-доброто мащабиране на програмата върху Core i7 при еднопроцесорни конфигурации, резултатите от двата Xeon процесора са много поучителни и следва да се имат предвид, както от потребителите на подобни многоядрени системи, така и от техните администратори.

Някои изводи

От направените тестове мога да заключа, че Core i7 е достоен процесор за работната станция на всеки сметач. Дори най-евтиният представител на семейството, Core i7 920, се представя по-добре от по-скъпия Xeon E5420. При многонишкова работа i7 920 се представя по-добре от E5420 в еднопроцесорния случай, като последният разгръща способностите си едва в многопроцесорни конфигурации.