Транслитерация ала ОББ

Или как любимата ми банка взима дейно участие в популяризирането на проекта “Разбираема България” на МДААР:

../images/49.thumbnail.jpg

Áåëåæêà îò áàíêîìàò íà ÎÁÁ

ÎÁÁ, áèâà ëè òàêà? Îïðàâåòå ñè åíêîäèíãà!

Коментари