Транслитерация ала ОББ

Или как любимата ми банка взима дейно участие в популяризирането на проекта “Разбираема България” на МДААР:

Áåëåæêà îò áàíêîìàò íà ÎÁÁ

ÎÁÁ, áèâà ëè òàêà? Îïðàâåòå ñè åíêîäèíãà!